Home

Zagreb

Zagreb

Zagreba

Follower | Heat Waves & Health

Follower | Toplinski valovi i zdravlje

SHOW PAGE IN

English

Hrvatski

Contact Person

Osoba za kontakt

Lana Trifunic

Contact

Kontakt

About Our Organisation - Zagreb County Tourist Board

The primary focus of Zagreb County Tourist Board is sustainable development and smart, sustainable and responsible tourism, just as protection, preservation and valorisation of natural, cultural and historic heritage, and promotion of tourism overall as well. For this purpose, the Zagreb County Tourist Board actively collaborates with a wide spectrum of different national and international public and private stakeholders, and is oriented on development and implementation of activities, initiatives and projects in the field of quality management, sustainable development, environment protection, climate preservation, smart, sustainable and responsible tourism, valorisation of natural, cultural and historic heritage, innovation, inclusivity, and overall strengthening and promoting all kinds of tourism.

It is also innovative and progressive and recognizes the key importance of innovation and new emerging technologies, as well as the application of artificial intelligence in all aspects of life, business and tourism. It was the first tourist board in Croatia to join the “AI challenge” to ensure the education of 1% of Croatian population in the field of artificial intelligence.

Our Role in KNOWING

Zagreb County Tourist Board participates in numerous national and international projects funded or co-financed from national and/or EU programmes. In the KNOWING project, Zagreb County Tourist Board will demonstrate how important tourist stakeholders are, not only for the tourism sector, but also for addressing burning social, environmental and climate issues. Zagreb County Tourist Board will implement a wide variety of promotion, networking, communication, dissemination, knowledge transfer and capacity building activities. 

Why KNOWING Matters to Us

KNOWING is a very important project to the Zagreb County Tourist Board – as a project partner of KNOWING, Zagreb County Tourist Board will contribute to sustainable tourism, climate preservation and social transformation in Zagreb County and Croatia, but also to climate change mitigation and sustainable development of tourism and the economy as a whole.

O našoj organizaciji - Turističke zajednice Zagrebačke županije

Primarni fokus Turističke zajednice Zagrebačke županije je održivi razvoj te pametan, održiv i odgovoran turizam, baš kao i zaštita, očuvanje i valorizacija prirodne, kulturne i povijesne baštine te promicanje turizma u cjelini. U tu svrhu Turistička zajednica Zagrebačke županije aktivno surađuje sa širokim spektrom različitih nacionalnih i međunarodnih javnih i privatnih dionika te je orijentirana na razvoj i provedbu aktivnosti, inicijativa i projekata iz područja upravljanja kvalitetom, održivog razvoja, zaštite okoliša, očuvanja klime, pametnog, održivog i odgovornog turizma, valorizacije prirodne, kulturne i povijesne baštine, inovacije, inkluzivnost te sveukupno jačanje i promicanje svih vrsta turizma.

Također je inovativan i progresivan te prepoznaje ključnu važnost inovacija i novih tehnologija u nastajanju, kao i primjenu umjetne inteligencije u svim aspektima života, poslovanja i turizma. Bila je to prva turistička zajednica u Hrvatskoj koja se pridružila “AI izazovu” kako bi osigurala obrazovanje 1% hrvatskog stanovništva u području umjetne inteligencije.

Naša uloga u KNOWING

Turistička zajednica Zagrebačke županije sudjeluje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji se financiraju ili sufinanciraju iz nacionalnih i/ili EU programa. U projektu KNOWING Turistička zajednica Zagrebačke županije pokazat će koliko su turistički dionici važni, ne samo za turistički sektor, već i za rješavanje gorućih socijalnih, ekoloških i klimatskih pitanja. Turistička zajednica Zagrebačke županije provodit će širok spektar promotivnih, umrežavanja, komunikacija, širenja, prijenosa znanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Zašto nam je KNOWING važno

POZNAVANJE je vrlo važan projekt Turističke zajednice Zagrebačke županije – kao projektni partner KNOWING-a, Turistička zajednica Zagrebačke županije pridonijet će održivom turizmu, očuvanju klime i društvenoj transformaciji u Zagrebačkoj županiji i Hrvatskoj, ali i ublažavanju klimatskih promjena te održivom razvoju turizma i gospodarstva u cjelini.