Home

Vietnam

Vietnam

Việt Nam

Follower | Heat Waves & Health

Follower | Sóng Nhiệt & Sức Khỏe

SHOW PAGE IN

English

Tiếng Việt

Contact Person

Sự tiếp xúc

Nguyen Hong Quan

Contact

Sự tiếp xúc

About Our Organisation - Center of Water Management and Climate Change

The Center of Water Management and Climate Change (WACC) is a Vietnamese research institution based at the Institute for Environment and Resources (IER), member of Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNUHCM) that operates in the fields of water resources, meteorology, hydrology and others to promote sustainable social development and response to climate change. WACC implements activities of  topographic surveying, hydrologic and environmental monitoring, GIS and remote sensing; environmental impact assessment, socio-economic investigation and community development.

WACC conducts research on climate impacts, climate adaptation, climate mitigation, and environmental management, with particular focus on water-related issues. WACC is currently implementing three main research teams including: Ecological Hydrology, Social Hydrology and Urban Hydrology. In which the Social Hydrology team is a new research direction, developed in parallel with existing research groups in the world. The typical project is “Flood – based farming systems for enhancing livelihood resilience in the floodplain of upper Mekong delta”, funded by IHE Institute for Water Education, to understand the socio-hydrological system and test flood-based livelihood models on floodplains in the Mekong Delta.

Our Role in KNOWING

Our partners at WACC are the reference point for our work in the ‘Vietnam’ Follower. This is the only non-European case of KNOWING, in which will apply the framework of KNOWING to the case of the Mekong Delta. This region is threatened by the impacts of sea level rise and of shifting precipitation patterns on flooding and on the extensive agricultural systems that are supported by the Delta. There, we investigate mitigation and adaptation pathways in the Climate Interaction Contexts of “Flooding and infrastructure” and of “Soil fertility and agriculture”. WACC possesses the knowledge, datasets and modelling capacity that enable this multidisciplinary work.

Why KNOWING Matters to Us

WACC works in many international research projects, especially in Europe. It is excited about the opportunity that KNOWING offers in terms of knowledge co-creation and exchange, cross Vietnam and partners in European countries. It is important to work together to address the pressing problems of climate adaptation and emission mitigations, learning across local contexts and crossing disciplinary boundaries.

Về tổ chức của chúng tôi - Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu

Trung tâm Quản nước Biến đổi khí hậu (WACC) một tổ chức nghiên cứu của Việt Nam trụ sở tại Viện Môi trường Tài nguyên (IER), thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG) hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy phát triển hội bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. WACC thực hiện các hoạt động khảo sát địa hình, quan trắc thủy văn môi trường, GIS viễn thám; đánh giá tác động môi trường, điều tra kinh tế hội phát triển cộng đồng.

WACC tiến hành nghiên cứu về tác động khí hậu, thích ứng khí hậu, giảm thiểu khí hậu quản môi trường, đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến nước. WACC hiện đang triển khai ba nhóm nghiên cứu chính gồm: Thủy văn sinh thái, Thủy văn hội Thủy văn đô thị. Trong đó nhóm Thủy văn hội hướng nghiên cứu mới, được phát triển song song với các nhóm nghiên cứu hiện trên thế giới. Dự án tiêu biểu Hệ thống canh tác dựa trên lụt để tăng cường khả năng phục hồi sinh kế vùng đồng bằng ngập nước thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long, do Viện Giáo dục Nước IHE tài trợ, nhằm tìm hiểu hệ thống thủy văn hội thử nghiệm các hình sinh kế dựa vào lụt trên vùng đồng bằng ngập lụt đồng bằng sông Cửu Long.

Vai trò của chúng tôi trong KNOWING

Các đối tác của chúng tôi tại WACC điểm tham chiếu cho công việc của chúng tôi trong Người theo dõiViệt Nam. Đây trường hợp KNOWING duy nhất ngoài châu Âu, trong đó sẽ áp dụng khuôn khổ KNOWING  cho trường hợp của Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này đang bị đe dọa bởi tác động của mực nước biển dâng sự thay đổi hình mưa đối với lụt trên các hệ thống nông nghiệp rộng lớn được hỗ trợ bởi đồng bằng. đó, chúng tôi điều tra các lộ trình giảm thiểu thích ứng trong Bối cảnh tương tác khí hậu của lụt sở hạ tầngĐộ phì nhiêu của đất nông nghiệp. WACC sở hữu kiến thức, bộ dữ liệu năng lực hình hóa cho phép công việc đa ngành này.

Tại sao KNOWING lại quan trọng đối với chúng ta

WACC hoạt động trong nhiều dự án nghiên cứu quốc tế, đặc biệt châu Âu. Chúng tôi rất hào hứng với hội KNOWING mang lại về mặt đồng sáng tạo trao đổi kiến thức, xuyên Việt Nam các đối tác các nước Châu Âu. Điều quan trọng phải làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề cấp bách về thích ứng khí hậu giảm thiểu phát thải, học hỏi trong bối cảnh địa phương vượt qua ranh giới kỷ luật.